Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today256
Yesterday407
This week1489
This month9359
Total23572451

Thursday, 20 June 2019 13:54
 

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (24-26 sierpnia 2012 r.)

W dniach 24-26 sierpnia w Warszawie i Pułtusku odbył się IV Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W Zjeździe udział wzięło 230 delegatów, przedstawicieli organizacji polonijnych reprezentujących 44 kraje.

 18 osobowa delegacja Kanady, pod przewodnictwem prezesa Zarządu Głównego KPK p. Teresy Berezowskiej była bardzo aktywna podczas całego Zjazdu, we wszystkich komisjach zjazdowych. Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Młodego Pokolenia była p. Krystyna Reitmeier , a przewodniczącym Komisji Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków był p. Jan Cytowski. Delegaci z Kanady uczestniczyli w obradach wszystkich Komisjach Zjazdowych, a znaczna cześć zgłoszonych i przyjętych wniosków i uchwał była z ich inicjatywy. Poniżej przedstawiono uchwały IV Zjazdu.

 

LISTA DELEGATÓW

 

LISTA DELEGATÓW UCZESTNICZĄCYCH W  IV ZJEŹDZIE

Delegaci IV Zjazd

 

REFERATY

 

Referaty wygłoszone podczas sesji plenarnej SejmU Polonijnego w dniu 24 sierpnia 2012 roku:

- Helena Miziniak – „Polonia wczoraj, dziś i jutro”
- Frank Spula i Teresa Berezowski – „Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski”
- Tadeusz Adam Pilat – „Oświata polska i polonijna poza granicami kraju”
- Tomasz Prokop – „Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granic”.

 

Referat H. MIZINIAK

Referat F. SPULA

Referat T. BEREZOWSKI

Referat T. PILAT

Referat T. PROKOP

 

WNIOSKI, UCHWAŁY, PODZIEKOWANIA

 

WNIOSKI WYPRACOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. RELACJI KRAJU Z POLAKAMI ZA GRANICĄ I PROPOCJI POLSKI I PRZYJĘTE JAKO UCHWAŁY IV ZJAZDU

 

 IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy:
1. Apeluje do posłów i senatorów RP o przyjęcie nowej ustawy repatriacyjnej opartej na projekcie Obywatelskiego Komitetu „Powrót do Ojczyzny”. Uchwalenie ustawy stanowiłoby częściowe naprawienie krzywd doznanych przez Rodaków, a także byłoby hołdem oddanym inicjatorowi tej ustawy, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Maciejowi Płażyńskiemu, który zginął pod Smoleńskiem.
2. Wnioskuje o zrównanie praw obywateli polskich urodzonych i zamieszkałych za granicą z obywatelami innych krajów pochodzenia polskiego w dostępie do możliwości studiowania w Polsce na zasadach stypendysty Rządu RP.
3. Apeluje o konsultowanie programów pomocy dla Polaków w poszczególnych krajach z organizacjami ich reprezentującymi poprzez bezpośredni kontakt.
4. Apeluje do Polonii i Polaków za granicą, aby popierali udział osób polskiego pochodzenia w życiu politycznym ich krajów zamieszkania, poprzez kandydowanie w wyborach parlamentarnych i lokalnych w tych krajach, a także liczne głosowanie w wyborach do tych władz.
5. Z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o sposobie realizacji pomocy na rzecz Polonii i Polaków za granicą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zwraca się do Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o szczególne monitorowanie działań MSZ w tym zakresie. Niezbędne jest wypracowanie nowych mechanizmów, które uchronią potencjał instytucjonalny oraz dorobek edukacyjny i kulturowy tych środowisk.

 

WNIOSKI WYPRACOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS.  OŚWIATY POLSKIEJ POZA GRANICAMI  KRAJU I PRZYJĘTE JAKO UCHWAŁY IV ZJAZDU

 

1. Popieramy poselską inicjatywę nowej ustawy traktującej wyłącznie o oświacie polonijnej, zrównującej status prawny szkół społecznych i Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Zwracamy się jednocześnie z apelem do nowo powstałego Kongresu Oświaty Polonijnej, jako organu partnerskiego dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozszerzenie działalności o dotychczas niezaangażowane środowiska oświatowe.
2. Zaniepokojeni sytuacją oświaty polskiej na Litwie, spowodowanej wejściem w życie nowej ustawy pogarszającej sytuację prawną polskiego szkolnictwa i grożącej likwidacją wielu polskim szkołom, zwracamy się z apelem do władz polskich o dalsze wspieranie polskich organizacji na Litwie w ich działaniach na rzecz przywrócenia należnych im praw i możliwości.
3. Apelujemy o przekazanie znacznie wyższych środków przeznaczonych na edukację polonijną i polską poza granicami kraju na ręce Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które dysponuje niezbędnym doświadczeniem i zapleczem. Umożliwi to istotne uproszczenie procedur wnioskowania o dofinansowanie działalności oświatowej, które w obecnie proponowanym kształcie stanowi ogromną barierę w skutecznym pozyskiwaniu środków.
4. Apelujemy o rozszerzenie oferty i dostępności szkoleń dla nauczycieli polonijnych oraz kierowanie nauczycieli wykształconych w Polsce do pracy w szkołach na Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu i innych krajów byłego Związku Radzieckiego, a także do krajów bałkańskich. Natomiast w przypadku krajów Unii Europejskiej i obu Ameryk należy wykorzystać potencjał nauczycieli polonijnych pracujących w szkolnictwie kraju zamieszkania.
5. Apelujemy o jak najszybsze wprowadzenie ustawy o nauczycielach polonijnych, umożliwienie im awansu zawodowego oraz ewentualnego powrotu do zawodu w Polsce.
6. Apelujemy o zwiększenie środków finansowych na: inwestycje, remonty, dokształcanie nauczycieli, podręczniki, wyjazdy dzieci i młodzieży, popularyzację grup folklorystycznych i inne potrzeby kulturalne i oświatowe w sytuacji uznania oświaty polonijnej za priorytet działań MSZ oraz stałego wzrostu liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poza granicami kraju. Równocześnie zwracamy uwagę na potrzebę zmiany dotychczasowych proporcji przekazywania finansów.

 

WNIOSKI WYPRACOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. DUSZPASTERSTWA POLONII I POLAKÓW POZA GRANICAMI KRAJU I PRZYJĘTE JAKO UCHWAŁY IV ZJAZDU

 

Preambuła
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy wyraża słowa najwyższego uznania wszystkim duszpasterzom i siostrom zakonnym za ich olbrzymi wkład w zachowanie wiary i polskości wśród naszych Rodaków rozproszonych po całym świecie. Polskie ośrodki duszpasterskie stanowią ostoję polskości, bazę i wsparcie dla działalności większości polonijnych organizacji, której celem jest zachowanie polskiej tożsamości, krzewienie kultury i tradycji polskich oraz dla nauczania języka polskiego.

 Do Konferencji Episkopatu Polski
1. Polacy rozproszeni w świecie, będący w swojej zdecydowanej większości katolikami, przekraczają swoją liczebnością wielkość kilku diecezji w Polsce razem wziętych. W związku z tym potrzebują oni trwałej i długoterminowej opieki ze strony Kościoła w Polsce. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, by Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polaków poza Granicami Kraju był oddelegowany tylko do wypełniania tego zadania (episcopus ad personam), a nie łączył jej z pracą w diecezji.
2. Polacy, którzy pozostali poza wschodnią granicą Polski, jak i rozproszeni na terenie byłych republik ZSRR z nadzieją oczekiwali na powrót i odrodzenie się Kościoła katolickiego, starając się przekazać wiarę i język polski następnym pokoleniom. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski o podjęcie starań, by w lokalnych parafiach na Wschodzie Msze święte i nauczanie religii były prowadzone też w języku polskim wszędzie tam, gdzie o to proszą wierni.. Gwarantują im to nie tylko prawa człowieka, ale przede wszystkim oficjalne dokumenty Kościoła.
3. Ośrodki Polskich Misji Katolickich w Europie Zachodniej, których historia przekracza często okres 100 lat, stanowią wypróbowaną strukturę pracy duszpasterskiej oraz są oparciem dla większości organizacji polonijnych, których działalność służy zachowaniu polskiej tożsamości. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, aby zaniechano podważania celowości funkcjonowania struktur Polskiej Misji Katolickiej. Zredukowanie duszpasterstwa dla Polaków w Europie Zachodniej do pracy tylko w parafiach Kościoła lokalnego krajów osiedlenia doprowadzi do jego zmarginalizowania oraz zlikwiduje bazę dla działalności wielu organizacji polonijnych. Doprowadzi też do wyeliminowania polonijnej aktywności przyparafialnej.

Do Rządu Polskiego
1. Polskie duszpasterstwo służy dobrze pojętej integracji Polaków w środowiskach lokalnych, dbając przy tym o zachowanie własnej tożsamości naszych rodaków, poprzez prowadzenie nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, organizowanie wszelkiego rodzaju uroczystości religijnych, patriotycznych czy kulturalnych. Zjazd apeluje do Rządu Polskiego o szersze uwzględnienie w programach Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą konieczności finansowego wsparcia tych działań w parafiach. Dobrze rozumiana kooperacja władz konsularnych z lokalnym duszpasterstwem służy zachowaniu polskiej tożsamości i budowaniu polskiego lobby.
2. Duszpasterstwo polonijne nie jest w stanie udźwignąć całego ciężaru pomocy humanitarnej nad chorymi, więźniami, poradnictwem prawnym czy socjalnym Polakom, którzy popadli w trudne sytuacje życiowe. Rzesza nowych polskich migrantów szuka w polonijnych ośrodkach duszpasterskich pomocy i wsparcia w różnorodnych sprawach socjalnych, prawnych itp. Zjazd zwraca się z apelem do Rządu Polskiego o rozszerzenie pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.

 

WNIOSKI WYPRACOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. OBRONY DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW I PRZYJĘTE JAKO UCHWAŁY IV ZJAZDU

 

Rozwój oświaty polskiej poza granicami kraju, utrzymanie i pielęgnowanie polskiej kultury, znajomości języka polskiego wśród młodzieży polonijnej czy też promocja Polski mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy Polska będzie dobrze postrzegana na arenie międzynarodowej, kiedy imię Polski i Polaków, jej historia i osiągnięcia będą przedstawiane prawdziwie i powszechnie szanowane. Dlatego zdaniem Komisji obrona dobrego imienia Polski i Polaków ma wielki wpływ na pierwszorzędne znaczenie dla prawie wszystkich istotnych dla Polonii, Polaków i Polski zagadnień.
1. Zjazd apeluje do władz RP i organizacji polonijnych o propagowanie i obronę pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie.
2. Zjazd wyraża opinię, że należy koordynować zagadnienia obrony dobrego imienia Polski i Polaków na poziomie światowym, w ramach tego ustanowienie odpowiednich struktur krajowych organizacji polonijnych.
3. Zjazd zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i polskich placówek dyplomatycznych o lepszą współpracę z organizacjami polonijnymi broniącymi dobrego imienia Polski i Polaków.
4. Zjazd apeluje, aby MSZ zdecydowanie reagowało na wszystkie przypadki deprecjonowania w światowych mediach autorytetu głowy państwa polskiego.
5. Zjazd apeluje do władz polskich i organizacji polonijnych o podjęcie wszelkich inicjatyw w celu upamiętniania i pielęgnowania miejsc pamięci narodowych i świadectw dziedzictwa kulturowego na obczyźnie.
6. Zjazd apeluje, aby organy władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej należycie upamiętniały rocznice zbrodni wołyńskiej, dokonanej na Polakach przez OUN – UPA. Dla zachowania prawdy historycznej należy mówić otwarcie o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu.

 

WNIOSKI WYPRACOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS.MŁODEGO POKOLENIA I PRZYJĘTE JAKO UCHWAŁY IV ZJAZDU

 

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy apeluje
1. Do Senatu RP/Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zapewnienie środków finansowych w celu umożliwienia rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami polonijnymi zrzeszającymi młodzież z różnych krajów poprzez wymiany, szkolenia, wyjazdy i pobyty w krajach współpracujących ze sobą.
2. Do Senatu RP/Ministerstwa Spraw Zagranicznych o umożliwienie młodym przedstawicielom Polonii i Polaków mieszkających za granicą bezpośredniego kontaktu z Polską poprzez organizowanie w Kraju i wspieranie uczestnictwa w:
a. Kursach językowych i obozach harcerskich
b. Koloniach dla dzieci i młodzieży
c. Szkoleniach i wydarzeniach kulturalnych
d. Igrzyskach sportowych itp. Inicjatywach.
3. Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o rozbudowanie na stronie Internetowej Stowarzyszenia i regularne aktualizowanie bazy danych organizacji polonijnych na świecie oraz stworzenie platformy komunikacyjnej (np. Facebook) celem umożliwienia kontaktów i przekazywania informacji o istniejących programach i ofertach dla Polonii.
4. Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o stworzenie komórki odpowiedzialnej za udzielanie informacji o możliwościach studiowania w Polsce oraz pomoc w trakcie studiów, zgłaszanie się na studia i aktywizacji zawodowej dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów mieszkających poza Polską, ze szczególnym uwzględnieniem krajów na Wschodzie.
5. Do Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o zorganizowanie zjazdu młodzieży polonijnej równolegle z następnym V Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy, przy udziale reprezentantów młodzieży w komitecie organizacyjnym.

 

MEMORANDUM DOTYCZACE POLAKÓW W KOŚCIELE NA WSCHODZIE

 

Opatrznościowe odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRS ukazało obecność w nim wiernych różnej narodowości.
Na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji ogromną część wiernych nadal stanowią Polacy. To im przede wszystkim Kościół katolicki zawdzięcza swoje przetrwanie w czasach prześladowań i odrodzenie po nastaniu wolności religijnej. Po wprowadzeniu do liturgii języków narodowych, wierni narodowości polskiej nie zawsze, pomimo oczekiwań i próśb, mają zapewnioną liturgię w języku polskim.
Dokumenty Kościoła katolickiego stanowczo wskazują na prawa migrantów, grup etnicznych i mniejszości narodowych do liturgii i duszpasterstwa w ich ojczystym języku.
Zwracamy się – jako uczestnicy IV Zjazdu Polonii i Polaków z 44 krajów świata – z usilną prośbą do Konferencji Episkopatów Białorusi, Ukrainy i Rosji o to, by dzięki duszpasterskiej trosce Księży Biskupów Ordynariuszy wierni narodowości polskiej mieli zapewnioną – jeśli tego pragną – liturgię i opiekę religijną w języku polskim.

 

UCHWAŁY IV ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

 

1. Zjazd wyraża zdecydowany protest przeciwko naruszaniu praw człowieka i dyskryminowaniu członków Związku Polaków na Białorusi.
2. Uczestnicy Zjazdu protestują przeciw uchwaleniu przez sejm Republiki Litewskiej ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego oraz popierają działania Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Litwie na rzecz odzyskania należnych im praw i możliwości.
3. Zjazd wyraża ogromne uznanie nauczycielom polonijnym, duchownym oraz organizatorom szkolnictwa za ich społeczne zaangażowanie w zachowaniu języka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej diasporze na świecie.
IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
Warszawa-Pułtusk, 24-26 sierpnia 2012 r.

 

PODZIĘKOWANIA

 

1. W imieniu wszystkich uczestników IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy pragniemy serdecznie podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu za przyjęcie honorowego patronatu nad tym największym polonijnym gremium.
2. Za opiekę nad Zjazdem pragniemy podziękować Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bogdanowi Borusewiczowi, a za dofinansowanie Zjazdu dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
3. Uczestnicy Zjazdu wyrażają podziękowanie Jego Eminencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi za Eucharystię inaugurującą nasze spotkanie oraz duchowe wsparcie i błogosławieństwo.
4. Głębokie podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które przejęło na siebie cały ciężar organizacyjny Zjazdu – imprezy o tak skomplikowanym charakterze i logistyce. Dziękujemy wszystkim działaczom i pracownikom, a w szczególności Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu, Panu Markowi Różyckiemu i Pani dyrektor Iwonie Borowskiej-Popławskiej.
5. Za staropolską gościnność i atrakcyjny program, pragniemy podziękować Dyrektorowi Domu Polonii w Pułtusku Panu Jerzemu Rosie.

 

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Pułtusk, 26 sierpnia 2012 r.

 

Wnioski_Komisja ds. - Relacji

Wnioski_Komisja ds. - Oswiaty

Wnioski_Komisja ds. - Duszpasterstwa

Wnioski_Komisja ds. - Obrony dobrego imienia

Wnioski_Komisja ds. - Mlodego Pokolenia

Memorandum kosciol na wschodzie

Uchwaly

Podziekowania

 

WYSTAWY

 

Poniżej publikujemy  wystawy fotograficzne, które zostały otwarte podczas IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy: o  Księdzu Prymasie  Stefanie kardynale Wyszyńskim, Księdzu  Prałacie Zdzisławie Peszkowskim, kapelanie Rodzin Katyńskich  oraz wystawę fotografii p. Grzegorza Gałązki „...by czuć się Polakiem”.

 

Zachęcamy do obejrzenia wystaw.

 

-Wystawa-JPII-web.pdf

-Wystawa-Peszkowski-web.pdf

-Wystawa-Wyszynski-web.pdf