Statement by the Canadian Polish Congress

The Canadian Polish Congress strongly condemns the recent statements by the highest representatives of Russian authorities, including President Vladimir Putin, regarding the role of Poland in the period immediately preceding the outbreak of World War II as having nothing to do with historical truth.

It was the Union of Soviet Socialist Republics, communist Russia, who collaborated with the Nazi German Reich in the interwar period by supporting it with supplies of strategic raw materials and providing training grounds for testing German weapons.

It was the Molotov-Ribbentrop Pact, together with a secret protocol describing the division of Polish territory, that allowed Nazi Germany to attack Poland and unleash World War II.

It was the invasion of Soviet troops on Poland on September 17, 1939 that made it impossible for Polish soldiers to continue their fight against the Nazi Germany invaders.

It was the Soviet Union who supplied the raw materials to the Nazi Germany enabling German victorious offensive in Western Europe.

These two totalitarian regimes, Nazi Germany and communist Russia, murdered over 6 million Polish citizens in German concentration camps, in street executions, in Katyń, in Soviet camps in Siberia, Kazakhstan and the far north. Soviet perpetrators of this genocide were never brought to justice.

Today, the highest representatives of the Russian authorities, denying historical facts, are returning to the narrative of the criminal regime of communist Soviet Russia trying to whitewash the significant role of the Union of Soviet Socialist Republics in the outbreak of World War II.

We call on the Russian authorities to stop falsifying history, to stop propagating false propaganda and to provide a true account of the dark past.

Let us be mindful of historic truth.

Kongres Polonii Kanadyjskiej zdecydowanie potępia ostatnie stwierdzenia najwyższych przedstawicieli władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina, dotyczące roli Polski w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej jako nie mające nic wspólnego z prawdą historyczną.

To Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, komunistyczna Rosja, kolaborowała w okresie międzywojennym z hitlerowską III Rzeszą Niemiecką wspierając ją dostawami surowców strategicznych, udostępniając swoje poligony do testowania niemieckiej broni.

To traktat Ribentrop-Mołotow, łacznie z tajnym protokołem dotyczącym podziału terytorium Polski umożliwił atak hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpętanie II wojny światowej.

To najazd wojsk sowieckich na Polskę 17 września uniemożliwił kontynuowanie walki polskim żołnierzom z hitlerowskim najeźdźcą.

To dzięki surowcowemu i energetycznnemu wsparciu Związku Sowieckiego hitlerowskie Niemcy mogły prowadzić zwycięską ofensywę w Europie Zachodniej.

To te dwa totalitarne reżimy, narodowy socjalizm w Niemczech i komunizm w Rosji, zamordowały ponad 6 milionów obywateli Polski w niemieckich obozach koncentracyjnych, w egzekucjach ulicznych, w Katyniu, w sowieckich obozach na Syberi, w Kazachstanie i na dalekiej pólnocy. Sowieccy sprawcy tego ludobójstwa nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Dzisiaj wysocy przedstawiciele władz Rosji, negując fakty historyczne, powracają do narracji zbrodniczego reżimu komunistycznej Rosji Sowieckiej starając się wybielić istotną rolę Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w wybuchu II wojny światowej.

Wzywamy władze Rosji do zaprzestania fałszowania historii, zaniechania kłamliwej propagandy i rzeczywistego rozliczenia się z mroczną przeszłością.

Pilnujmy prawdy historycznej!