Regulamin honorowego medalu Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK)

im.Ignacego Paderewskiego;

§1. Niniejszy regulamin ustala zasady, tryb przyznawania i wręczania
honorowego medalu Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) im.Ignacego
Paderewskiego;
§2. Medal jest najwyższym wyróżnieniem honorowym KPK,
przyznawanym osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla
KPK, Polonii i Polski;
§3. Powołana Kapituła Medalu składająca się z pięciu osób
zatwierdzanych przez ZG KPK na pierwszym posiedzeniu powyborczym
KPK z następujących grup: ZG KPK (urzędujący Prezes), Rady KPK oraz
trzech urzędujący Dyrektorów Regionalnych KPK;
§4. Wniosek o przyznanie medalu opracowany przez Kapitułę, będzie
dostępny w Biurze ZG KPK, które będzie prowadzić administracje
wniosków oraz przygotowanie medali z dyplomami do ich wręczania.
Wnioski o przyznanie medalu będą skierowane do Kapituły, która
rekomenduje przyznanie medalu do ZG KPK;
§5. Prawo występowania do Kapituly o przyznanie medalu przysługuje
członkom ZG KPK, czlonkom Rady KPK oraz prezesom organizacji
czlonkowskich KPK;
§6. Decyzję o przyznaniu Medalu, na wniosek Kapituly, podejmuje ZG
KPK;
§7. Medal powinien być wręczany przez Prezesa KPK lub
upoważnionego przedstawiciela ZG KPK w czasie i miejscu
zaproponowanym przez Prezesa uzgodnionym z osoba odznaczaną;
§8. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje ZG KPK;
§9. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia stosownej uchwały
przez ZG KPK.

wersja 27.04.2020