Par. 1. Komisja Nominacyjna ma za zadanie ustalenie listy (list) kandydatów (kandydatek) do władz Kongresu (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Spornych) na następną kadencję.

Par. 2. Komisja składa się z:
1. przewodniczącego, którym jest z urzędu przewodniczący Rady,
2. prezesów (lub ich zastępców) dwóch Zarządów Głównych (Centralnych – par. 25 pkt. 1 Statutu K.P.K.), wybieranych przez Radę K.P.K. (par. 6 pkt. 2 Regulaminu Rady) systemem rotacyjnym,
3. prezesów Okręgów Kongresu lub ich zastępców.

Par. 3. a. Przewodniczący Komisji zwołuje jej pierwsze zebranie naj- później na sześć miesięcy przed terminem zwyczajnego Walnego Zjazdu KPK,

b. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest najpóźniej na dziesięć miesięcy przed terminem zwyczajnego Walnego Zjazdu:
1. wezwać Zarządy Okręgów Kongresu i Zarządy Główne (Centralne – par. 25 pkt. 1 Statutu Kongresu) organizacji członkowskich, do złożenia w terminie trzech miesięcy wniosków na kandydatów (kandydatki) na prezesa Zarządu Głównego Kongresu na następną kadencję. Wnioski te powinny zawierać adres, imię i nazwisko kandydata (kandydatki), krótki życiorys, przebieg pracy społecznej w Kanadzie, posiadane obywatelstwo oraz czasokres przynależności do organizacji członkowskiej Kongresu.

2. wezwać Zarządy Okręgów Kongresu rejonów Zachodniego, Centralnego oraz Wschodniego Kongresu do złożenia w terminie trzech miesięcy nazwisk kandydatów (kandydatek) na:
i. wice-prezesów terenowych Kongresu swoich rejonów (par.6 pkt.2 niniejszego regulaminu),
ii. członków i zastępców Komisji Spraw Spornych Kongresu swoich rejonów (par.6 pkt.4 niniejszego Regulaminu).

Par. 4. a. Do ważności uchwal Komisji Nominacyjnej potrzebna jest osobista obecność co najmniej sześciu członków Komisji oprócz przewodniczącego.

b. Prezesi Zarządów Okręgów Kongresu (lub ich zastępcy) mogą posiadać głos innego Okręgu jednak nie więcej niż dwa (oprócz własnego). Upoważnienie musi być na piśmie.

Par. 5. a. Komisja Nominacyjna może powziąć uchwały potrzebne do wykonania jej zadań wynikających z niniejszego regulaminu również drogą pisemną, jeżeli przewodniczący uzna to za słuszne i celowe. Osoba jednak kandydata względnie kandydatki na prezesa Zarządu Głównego Kongresu musi być zawsze ustalona na zebraniu członków Komisji.

b. Uchwały Komisji zapadają większością głosów obecnych na zebraniu lub głosujących w głosowaniu pisemnym. Par. 6. Komisja ustala:
1. w pierwszym rzędzie osobę kandydata (kandydatki) na prezesa Zarządu Głównego a następnie, po wysłuchaniu i w porozumieniu z nim listę pozostałych kandydatów (kandydatek) do Zarządu Głównego, z wyjątkiem wice-prezesów terenowych. Kandydat (kandydatka) na prezesa Zarządu Głównego musi zamieszkiwać w rejonie siedziby Kongresu (par.3 Statutu K.P.K.) względnie nie dalej niż 50 kilometrów od niej.
2. kandydatów (kandydatki) na wice-prezesów terenowych w porozumieniu z Okręgami rejonów Zachodniego, Centralnego i Wschodniego,
3. kandydatów (kandydatki) na przewodniczącego i członków oraz zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej K.P.K.,
4. kandydatów (kandydatki) na przewodniczącego Komisji Spraw Spornych oraz, w porozumieniu z Okręgami Kongresu rejonów Zachodniego, Centralnego i Wschodniego kandydatów (kandydatki) na członków i zastępców tej Komisji (par. 43 Statutu Kongresu).

Par. 7. Lista (listy) kandydatów (kandydatek) ustalona w komplecie przez Komisję Nominacyjną, doręczana jest w odpisie najpóźniej na trzy miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Kongresu, Zarządom Okręgów i organizacji członkowskich Kongresu – oraz na początku Zjazdu przewodniczącemu Zjazdu (w oryginale).

Par. 8. Komisja Nominacyjna dla wykonania swych funkcji, korzysta z ułatwień sekretariatu Zarządu Głównego Kongresu.

Par. 9. Koszty związane z urzędowaniem Komisji Nominacyjnej ponosi Zarząd Główny Kongresu i jego budżet powinien zawierać odpowiednią kwotę na ten cel.

Par. 10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.