Par. 1. Skład i zakres działania Komisji Spraw Spornych, określanej poniżej jako Komisja ustala Statut Kongresu Polonii Kanadyjskiej (par. 42 i 43).

Par. 2. Komisja orzeka zgodnie z zasadami słuszności i w ramach obowiązujących Statutów i Regulaminów oraz Uchwał Walnych Zjazdów Kongresu.

Par. 3. Komisja rozpoznaje sprawę tylko na wniosek złożony na piśmie w oryginale, z odpisami dla wszystkich stron.

Par. 4. Przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie strony o nazwiskach członków i zastępców Komisji, załączając równocześnie stronie, przeciwko której sprawa została wniesiona, odpis wniosku. Obie strony mają prawo wyłączyć, bez podania powodów, po jednej z osób wybranych na członków lub zastępców Komisji. Zasadniczo Komplet, który rozpatruje e sprawę składa się z przewodniczącego i dwóch członków wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Jeżeli Przewodniczący Komisji nie wchodzi do Kompletu, wówczas trzej wyznaczeni przez niego członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego Kompletu.

Par. 5. Komisja ma prawo przesłuchiwania stron i świadków i obowiązek przeprowadzenia wszelkich dochodzeń koniecznych dla sprawiedliwego i bezstronnego rozstrzygnięcia sprawy. W związku z tym uprawniona jest do żądania od władz Kongresu i Organizacji członkowskich wyjaśnień i dokumentów niezbędnych dla sprawy. Gdy Komisja uzna za celowe, może wyznaczyć posiedzenie z udziałem stron, które obowiązane są stawić się na wezwanie Komisji. W wypadku nie stawienia się strony wnioskującej, Komisja może uznać wniosek za wycofany i umorzyć sprawę. Nie stawienie się strony, przeciwko której wniosek jest skierowany, nie przeszkadza w rozstrzygnięciu sprawy. Sprawa powinna być rozstrzygnięta w terminie sześciu miesięcy od wpłynięcia do Komisji. Decyzje Komisji pobierane są większością głosów.

Par. 6. Orzeczenie Komisji winno być wygotowane na piśmie i doręczone stronom nie później niż 21 dni po zakończeniu sprawy. W orzeczeniu Komisja wskazuje, któremu organowi władz Kongresu poleca wykonanie orzeczenia, jeżeli zachodzi po temu potrzeba. Władza Kongresu, której zlecono wykonanie orzeczenia, jest tym zleceniem związana po uprawomocnieniu się orzeczenia. W orzeczeniu Komisja również ustali, która strona i w jakiej wysokości poniesie koszty związane z przeprowadzeniem sprawy.

Par. 7. Od orzeczenia Komisji służy stronom odwołanie do Rady Kongresu za wyjątkiem spraw, w których Rada jest strona, w którym to wypadku służy odwołanie do Walnego Zjazdu Kongresu.

Par. 8. Odwołanie winno być wniesione na ręce przewodniczącego Komisji w oryginale i tylu odpisach ile było stron w sprawie, w terminie dni 30 od daty doręczenia orzeczenia. Przewodniczący po odnotowaniu daty otrzymania, przesyła jeden odpis wraz z aktami sprawy do Zarządu Głównego Kongresu celem przedłożenia Radzie Kongresu na jej najbliższym posiedzeniu, względnie najbliższemu Walnemu Zjazdowi, zaś pozostałe odpisy stronie przeciwnej. Strona przeciwna ma prawo w terminie 21 dni złożyć pisemne oświadczenie na odwołanie, które przesyła wprost do Zarządu Głónego Kongresu.

Par. 9. Orzeczenie Komisji uprawomacnia się:

1. po upływie terminów przewidzianych w par. 8. gdy przewidziane odwołanie nie wpłynęło,
2. po zatwierdzeniu orzeczenia Komisji przez Radę Kongresu w wypadku odwołania się przez stronę,
3. po zatwierdzeniu przez Walny Zjazd Kongresu w sprawach, w

których Rada jest stroną. Par. 10. Komisja zadecyduje, czy jej orzeczenie powinno być opublikowane. Par. 11. Komisja prowadzi rejestr spraw wniesionych do rozpatrzenia. Par. 12. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.