Rozdział I: Postanowienia ogólne

Par. 1. Zarząd Główny Kongresu, ustalając i organizując Okręg, zatwierdza prawne jego istnienie przez wydanie właściwego dokumentu (Subcharter).

Par. 2. Podstawę organizacji i działalności Okręgu stanowi Statut K.P.K., odpowiednio stosowane przepisy Regulaminów Kongresu oraz niniejszy Regulamin.

Par. 3. Dla celów dokumentarnych Okręg używa pieczęci jak w Par. 4 Statutu Kongresu z dodaniem do napisu: Okr ę g District Region

Par. 4
1. Okręg Kongresu reprezentuje Kongres i Polonię swojego rejonu wobec władz prowincji, prowincjonalnych i miejscowych oddziałów władz federalnych w porozumieniu z Zarządem Głównym K.P.K., władz samorządowych oraz instytucji publicznych i innych organizacji i osób prywatnych w Okręgu.
2. Koordynuje pracę społeczną organizacji członkowskich i Polonii Okręgu.
3. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami na terenie Okręgu, o ile ich działalność dotyczy lub ma związek z Polonią i nie jest sprzeczna ze Statutem Kongresu.

Rozdział II: Organizacje członkowskie-świadczenia

Par. 5
1. Organizacje członkowskie Okręgu opłacają roczne składki do Okręgu w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zebranie Okręgu.
2. Organizacje młodzieżowe, na własna prośbę, mogą być zwolnione całkowicie lub częściowo od obowiązku płacenia składek do Okręgu.
3. Organizacje członkowskie, które mimo upomnienia nie zapłaciły do końca danego roku bieżących składek do Zarządu Głównego Kongresu lub Okręgu tracą czynne i bierne prawa członkowskie. Po opłaceniu zaległych składek, powyższe prawa członkowskie zostają przywrócone.
4. W razie potrzeby dodatkowych świadczeń na rzecz Okręgu, wysokość ich ustala Zebranie Okręgu na wniosek Zarządu Okręgu.
5. Członkowie afiliowani płacą na rzecz Okręgu składki i świadczenia w wysokości i trybem ustalonym umową afiliacyjną.

Rozdział III: Władze Okręgu Kongresu

Par. 6 Władzami Okręgu Kongresu są:
1. Zebranie Okręgowe
2. Zarząd Okręgu
3. Komisja Rewizyjna Okręgu. Kadencja Władz Okręgu trwa rok lub co najwyżej dwa lata. Do Władz Okręgu mogą wchodzić tylko osoby będące członkami zwyczajnymi organizacji członkowskich Kongresu, posiadające obywatelstwo kanadyjskie lub prawo stałego pobytu. Członkowie prezydium Zarządu Okręgu muszą być obywatelami kanadyjskimi.

Par. 7 Zebranie Okręgowe decyduje ostatecznie we wszystkich sprawach dotyczących życia kongresowego na terenie Okręgu.

Par. 8
1. Zebranie Okręgowe składa się z delegatów uprawnionych organizacji członkowskich Okręgu. Każda organizacja członkowska może mieć tylu delegatów i głosów do ilu jest uprawniona na Walnym Zjeździe Kongresu (Par. 2 Regulaminu Walnego Zjazdu Kongresu). Uprawnione organizacje członkowskie Okręgu wybierają swych delegatów imiennie i zawiadamiają o tym Zarząd Okręgu na piśmie.
2. Ponadto w Zebraniu Okręgowym biorą udział prezesi organizacji Okręgu lub ich zastępcy z pełnym głosem.
3. W Zebraniu Okręgowym biorą udział z głosem doradczym i prawem stawiania wniosków członkowie Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz delegaci członków afiliowanych Okręgu.
4. Jeden delegat może posiadać szereg głosów jednej lub więcej organizacji członkowskich Okręgu jednak nie więcej niż trzy, wliczając w to jego własny glos.
5. Zarząd Główny Kongresu winien przesiać na żądanie Zarządu Okręgu do tegoż Zarządu i organizacji Okręgowych wykaz organizacji uprawnionych do głosu i ilości głosów każdej organizacji Okręgu.

Par. 9 Zebrania Okręgowe są:
1. Okresowe
2. Walne
3. Nadzwyczajne. Zebrania Okręgowe są prawomocne przy obecności co najmniej polowy wszystkich mandatów Okręgu.

Par. 10 Okresowe Zebranie Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu w miarę potrzeby lecz co najmniej raz na 4 miesiące lub na żądanie co najmniej polowy uprawnionych organizacji członkowskich Okręgu.

Par. 11 Walne Zebranie Okręgu:
1. przyjmuje sprawozdanie Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję i udziela ustępującemu Zarządowi Okręgu absolutorium w zakresie działalności ogólnej i gospodarki finansowej,
2.dokonuje wyboru Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję,
3. uchwala budżet oraz wysokość składki członkowskiej do Okręgu,
4. decyduje ostatecznie we wszystkich sprawach Okręgu (par. 7).

Par. 12 Walne Zebranie Okręgu odbywa się w terminie ustalonym przez uprzednie Walne Zebranie Okręgu i zwoływane jest przez Zarząd Okręgu co najmniej na dwa miesiące przed terminem. Porządek obrad winien być podany do wiadomości organizacji członkowskich na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

Par. 13 Co najmniej na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zebrania, Zarząd Okręgu zwołuje pierwsze zebranie Komisji Nominacyjnej (Komisji Matki) celem opracowania i przedstawienia Walnemu Zebraniu listy kandydatów do władz Okręgu na następną kadencję. W skład Komisji Nominacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu organizacji członkowskich (zwyczajnych) Okręgu. Członkowie Komisji na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Komisja Nominacyjna ustala najpierw kandydata (kandydatkę) na prezesa, po czym uzgadnia z nim obsadę pozostałych funkcji w Zarządzie. Mandat Komisji Nominacyjnej kończy się z chwilą przedstawienia listy kandydatów Walnemu Zebraniu. Delegaci mogą na Walnym Zebraniu przedstawić inne kandydatury na prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tym, że kandydatura na prezesa musi być poparta przez co najmniej trzech innych delegatów.

Par. 14. Nadzwyczajne Zebranie Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu.
1. na żądanie co najmniej polowy uprawnionych organizacji członkowskich Okręgu,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Okręgu,
3. z własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Zebranie Okręgowe winno być zwołane w terminie czternastu dni od otrzymania przez Zarząd żądania i odbyć się nie później niż w terminie dwudziestu dni od daty zwołania z porządkiem obrad przedłożonym przez inicjatora Zebrania.

Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte tym porządkiem obrad.

Par. 15. Zarząd Okręgu jest władzą wykonawcza i w tym charakterze kieruje sprawami Kongresu na terenie Okręgu. W szczególności:
1. wykonuje i wprowadza w życie uchwały i zarządzenia władz głównych oraz Zebrań Okręgowych Kongresu,
2. administruje sprawami finansowymi Okręgu,
3. opracowuje projekty uchwal na Zebrania Okręgowe,
4. dąży do utrzymania na wysokim poziomie stanu kulturowego Polonii i wychowania młodego pokolenia w poczuciu wspólnoty z Polonią i Narodem Polskim, jego historią, tradycjami oraz dążeniami,
5. pracuje nad ożywieniem poczucia wspólnoty Polonii Okręgu, zachęcając ja do przynależności i współpracy w ramach kongresowych organizacji polonijnych,
6. wykonuje wszelkie czynności związane z wprowadzeniem w życie przepisów paragrafu 4 a, b oraz c niniejszego regulaminu.

Par 16. Zarząd Okręgu składa się z:
1. prezesa,
2. pierwszego wiceprezesa,
3. jednego do trzech wiceprezesów,
4. sekretarza,
5. skarbnika,
6. jednego lub więcej członków Zarządu. Do Zarządu wchodzi ustępujący prezes na okres jednej kadencji.

Par. 17. W razie ustąpienia członka Zarządu w ciągu kadencji, Zarząd może dokooptować na jego miejsce zastępcę na okres do końca kadencji. Kooptacja ta podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Zebranie Okręgowe. W razie ustąpienia przezesa jego funkcję obejmuje pierwszy wiceprezes.

Par. 18 a. Członkowie Zarządu Okręgu mają mandat osobisty od Walnego Zebrania Okręgowego i nie są w Zarządzie przedstawicielami organizacji, której są członkami, lub która wysunęła ich kandydaturę.  b. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo, lecz mogą otrzymać od Okręgu na podstawie uchwały Zarządu, zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonaniem funkcji lub zadań poruczonych przez Zarząd lub Zebranie Okręgowe.

Par. 19
1. Zebrania Zarządu Okręgu winny się odbywać co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Zebrania Zarządu zwołuje i przewodniczy im prezes Zarządu Okręgu lub, w jego zastępstwie, jeden z wiceprezesów,
3. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków Zarządu,
4. Zarząd Okręgu może, w miarę potrzeby, powoływać dla zadań specjalnych Komisje i Referaty spoza członków Zarządu. Zarząd określa zadania Komisji (Referatu), zakres działania i wytyczne pracy w ramach uprawnień Okręgu Kongresu,
5. W zebraniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu lub upoważniony przez niego członek tej Komisji.

Par. 20. Obowiązki członków Zarządu Okręgu:

a. Prezes Zarządu:
1. reprezentuje zorganizowaną Polonię na terenie Okręgu i czuwa nad wykonaniem ogólnych i miejscowych zadań Okręgu,
2. zwołuje Zebrania Okręgu i Zarządu i przewodniczy im z tym, że na Walnym Zebraniu Okręgu tylko do chwili ukonstytuowania się Władz Walnego Zebrania,
3. nadaje ogólny kierunek działalności Zarządu Okręgu i czuwa nad należytym wykonywaniem obowiązków przez pozostałych członków Zarządu Okręgu,
4. podpisuje pisma i zarządzenia Zarządu Okręgu.

b. Wiceprezesi Zarządu Okręgu:
Zastępują prezesa Zarządu Okręgu oraz wykonują prace przydzielone im przez Zarząd Okręgu lub przez prezesa Zarządu.

c. Sekretarz Zarządu Okręgu:
1. prowadzi protokoły Zebrań Okręgu i Zarządu Okręgu,
2. prowadzi korespondencję Zarządu Okręgu,
3. sporządza sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu i przesyła je Zarządowi Głównemu Kongresu i organizacjom Okręgu,
4. podpisuje z upoważnienia przezesa pisma i zarządzenia Zarządu Okręgu,
5. prowadzi archiwum Zarządu Okręgu.

d. Skarbnik Zarządu Okręgu:
1. prowadzi sprawy finansowe Zarządu Okręgu i odpowiada za zgodność kasy z księgami Zarządu.Czuwa nad majątkiem Okręgu,
2. sporządza roczny bilans i przygotowuje na Walne Zebranie preliminarz budżetowy na następną kadencję,
3. czuwa nad należytym wpłacaniem do kasy Zarządu Okręgu składek członkowskich i innych należności finansowych Okręgu,
4. czuwa naci należytym płaceniem przez Zarząd Okręgu jego zobowiązań finansowych,
5. podpisuje obok prezesa, lub innego uprawnionego członka Zarządu czeki, zobowiązania i umowy natury finansowej,
6. podpisuje z upoważnienia prezesa wszelkie pisma dotyczące spraw finansowych Okręgu.

e. Członkowie Zarządu Okręgu mogą mleć powierzone przez Zebranie Okręgu, Zarząd Okręgu lub prezesa tegoż Zarządu szczególne zadania lub referaty.

Par. 21. Biuro Zarządu Okręgu: W razie potrzeby Zarząd Okręgu może zorganizować Biuro Zarządu Okręgu. Nadzór nad działalnością Biura wykonuje sekretarz Zarządu Okręgu i jest on odpowiedzialny za działalność Biura.

Par. 22. Komisja Rewizyjna Okręgu Kongresu:
a) Komisja Rewizyjna kontroluje ogólną działalność Zarządu Okręgu, sprawdza celowość gospodarki funduszami Okręgu i prawidłowość prowadzenia ksiąg, stawia na Walnym Zebraniu Okręgu wniosek w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu,

b)Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu po wyborze, wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Rozdział IV: Przepisy końcowe

Par. 23. Regulamin niniejszy ma charakter ramowy i może być uzupełniony celem dostosowania do warunków i potrzeb miejscowych Okręgów za zgoda Zarządu Głównego Kongresu.

Par. 24. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.