Wstęp:

a. W regulaminie niniejszym Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej nazywany będzie Walny Zjazd, zaś Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Zarząd.

b. Władze Kongresu a to: Rada, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz Komisja Spraw Spornych składają Walnemu Zjazdowi sprawozdania na piśmie.

Par. 1. a. Zawiadomienie o Walnym Zjeździe winno być rozesłane przez Zarząd na sześć miesięcy, zaś proponowany Porządek Obrad Zjazdu na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zjazdu do:

1. Przewodniczącego Rady K.P.K.
2. Zarządów Okręgów K.P.K.
3. Organizacji Członkowskich K.P.K.
4. Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej K.P.K.
5. Przewodniczącego Komisji Spraw Spornych K.P.K.

b. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej zobowiązany jest najpóźniej na jeden miesiąc przed Zwyczajnym Walnym Zjazdem rozesłać pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegłą kadencję do wszystkich wyżej wymienionych w punkcie a. niniejszego paragrafu.

Par. 2. Prawo głosu na Walnym Zjeździe:

a. 1. Organizacje członkowskie mają prawo do jednego delegata i jednego głosu od każdych 50 członków rzeczywistych organizacji. O ile pozostała ilość członków rzeczywistych organizacji ponad ostatnia pięćdziesiątkę wynosi więcej niż 25 (członków), organizacja ma prawo do jeszcze jednego delegata i jednego głosu od tej pozostałości.

1. Organizacje członkowskie liczące od 15 do 50 członków rzeczywistych maja prawo do jednego delegata i jednego głosu na Walnym Zjeździe.
2. Organizacje członkowskie mające mniej niż 15-tu członków rzeczywistych, maja prawo tylko do jednego delegata z głosem doradczym.
3. Młodzieżowa organizacja członkowska zwolniona od płacenia składek (paragraf 11 Regulaminu Zarządu Głównego Kongresu) ma prawo do jednego delegata (jednego głosu) na Walnym Zjeździe

1. o ile liczy 15-tu lub więcej członków rzeczywistych. Przepis punktu 3 wyżej ma tu zastosowanie.
2. 1. Podstawą do obliczania ilości delegatów na Walny Zjazd przysługujących organizacji członkowskiej innej niż wymieniona wyżej w niniejszym paragrafie punkt a.4., jest suma składek członkowskich wpłacona za okres ubiegłej kadencji do kasy Zarządu Głównego Kongresu nie później jak na trzy miesiące przed data Zjazdu.

2. Powyższą sumę składek członkowskich dzieli się przez cyfrę dwa reprezentującą dwa lata kadencji. Otrzymany wynik dzieli się następnie przez wysokość bieżącej składki członkowskiej (od jednego członka). Otrzymany wynik daje ilość opłaconych członków organizacji i jest podstawa do obliczenia ilości delegatów na Walny Zjazd, przysługujących danej organizacji na podstawie przepisu niniejszego paragrafu punkt a.

Par. 3. Jeden delegat może posiadać szereg głosów jednej lub więcej organizacji członkowskiej Kongresu, jednak nie więcej niż pięć, wliczając w to jego własny glos.

Par. 4. Koszty związane z udziałem delegatów w Walnym Zjeździe pokrywają delegujące organizacje.

Delegat musi opłacić ponadto przed otrzymaniem mandatu, opłatęzjazdową za każdy glos, który posiada. Wysokość tej opłaty określa Zarząd Główny K.P.K.

Par. 5. Zarząd Główny Kongresu:
1. powołuje Komisję Weryfikacyjną,
2. przygotowuje i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zjazdu obliczenie pełnej ilości opłaconych organizacji członkowskich i głosów im przysługujących.

Par. 6. Prezes ustępującego Zarządu Głównego K.P.K. otwiera oficjalnie Walny Zjazd stwierdzając obowiązujące quorum i ważność Walnego Zjazdu, po czym zarządza wybory Przewodniczącego Walnego Zjazdu. Wybrany przewodniczący natychmiast przejmuje prowadzenie Walnego Zjazdu i przeprowadza wybór Prezydium Zjazdu (paragraf 2 Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu K.P.K.)

Par. 7. Z chwilą ukonstytuowania się Prezydium i do zakończenia Walnego Zjazdu (lub do czasowego odroczenia) najwyższą Władzę Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentuje Prezydium Walnego Zjazdu.

Par. 8. Prezydium prowadzi Walny Zjazd zgodnie z przepisami Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu K.P.K. Par. 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.