Wstęp: W regulaminie niniejszym Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej nazywany będzie Zarząd, a Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Walny Zjazd.

Par. 1. a. Ustępujący Zarząd obowiązany jest jest przekazać, a nowoobrany Zarząd przejąć wszelkie agendy, finanse i władzę w ciągu dni 30-tu od zakończenia Walnego Zjazdu.

b. Przejęcie funkcji i agend następuje na specjalnym zebraniu zwołanym przez ustępującego Prezesa w porozumieniu z nowo obranym, na którym zostaje podpisany przez obu prezesów akt zdawczo-odbiorczy.

Par. 2. Rok finansowy (budżetowy) Zarządu obejmuje okres od 1- go sierpnia do 31-go lipca każdego roku.

Par. 3.
1. Audytor wyznaczony przez Walny Zjazd (par. 39 pkt. 2 Statutu) sporządza sprawozdanie finansowe za okres jednego roku finansowego w polowie i przy końcu każdej kadencji.
2. Zarząd Główny rozsyła odpisy powyższego sprawozdania finansowego natychmiast po jego otrzymaniu, do wszystkich organizacji członkowskich i afiliowanych, oraz ogłasza zasadnicze punkty tego sprawozdania w kanadyjskiej prasie polonijnej.
3. Na początku kadencji Zarząd Główny ustala z audytorem jego wynagrodzenie.
4. W wypadku opróżnienia w czasie kadencji stanowiska audytora, Zarząd Główny wyznacza na jego miejsce zastępcę.

Par. 4. W zebraniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Rady K.P.K. lub jego zastępca, oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej K.P.K. lub upoważniony przez niego członek tej Komisji.

Par. 5. a. Prezes i członkowie Zarządu wykonują czynności prze widziane Statutem K.P.K.

b. Ponadto Sekretarz Generalny:
1. kieruje biurem Zarządu i jego personelem i jest za biuro i za personel odpowiedzialny przed Zarządem.
2. sporządza sprawozdania z działalności Zarządu w terminach przewidzianych Statutem K.P.K.. względnie regulaminami i obowiązującymi uchwałami i rozsyła je wszystkim uprawnionym.

Par. 6. Do ważności uchwal Zarządu wymagana jest obecność na Zebraniu co najmniej 8-iu członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

Par. 7.
1. Protokół zebrania Zarządu winien wymieniać datę i miejsce zebrania, nazwiska obecnych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych osób oraz dokładne brzmienie uchwał.
2. Na początku każdego zebrania odczytywany jest protokół z poprzedniego zebrania. Zgłoszone poprawki, o ile nie mają sprzeciwu są przyjęte automatycznie, w przeciwnym razie są glosowane. Gdy nie ma poprawek, lub zgłoszone poprawki są już załatwione, przewodniczący ogłasza protokół za zatwierdzony.
3. Protokół zebrania Zarządu przesyłany jest wszystkim członkom Zarządu, przewodniczącemu Rady K.P.K. oraz przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej K.P.K.

Par. 8. Członek Zarządu ma mandat osobisty od Walnego Zjazdu i nie jest w Zarządzie przedstawicielem organizacji, której jest członkiem, lub która wysunęła jego kandydaturę.

Par. 9. Zarząd ustala, którzy członkowie Zarządu mają wziąć udział w Walnym Zjeździe. Z urzędu winni wziąć udział w Walnym Zjeździe co najmniej prezes, 1szy wice-prezes, sekretarz generalny i skarbnik. Koszty udziału członków Zarządu w Walnym Zjeździe pokrywa Zarząd.

Par. 10. Członkom Zarządu należy się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, w wysokości przyjętej przez Zarząd na podstawie kwitów.

Par. 11. Zarząd upoważniony jest, przyjmując na członka Kongresu organizację młodzieżową, zwolnić ją od obowiązku płacenia wpisowego i składek, określonych w regulaminie Walnego Zjazdu (Par. 2). Uznanie organizacji za młodzieżową należy do kompetencji Zarządu.

Par. 12.
1. Pisma zawierające zobowiązania, umowy lub zarządzenia Zarządu Głównego podpisuje prezes i sekretarz generalny.
2. Sposób podpisywania korespondencji bieżącej oraz korespondencji poszczególnych komisji Zarządu reguluje prezes.
3. czeki, zobowiązania i umowy natury finansowej wymaga ją dwóch podpisów spośród: prezesa, skarbnika oraz wyznaczonego przez prezesa członka Zarządu.

Par. 13. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.