Wstęp: Ocena zasług proponowanego do Odznaczenia HonorowegoKongresu Polonii Kanadyjskiej winna być skrupulatna. Bez względu na rodzaj Odznaczenia i jego kategorię należy nadawać Odznaczenie po starannym rozpatrzeniu, aby w żadnym wypadku nie spowodować obniżenia jego powagi i znaczenia. Par. 1. a.W wykonaniu przepisów Rozdziału VI-go Statutu K.P.K. ustala się Odznakę Honorową oraz Dyplom Zasługi Kongresu Polonii Kanadyjskiej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

b. Odznaczenie Honorowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej może być nadane w danej klasie tej samej osobie tylko jeden raz. Par. 2. Odznaki Honorowe K.P.K. są następujące:
1. Złota,
2. Srebrna,
3. Brązowa.

Par. 3. Odznaka Honorowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej może być nadana osobom szczególnie zasłużonym dla dobra Polonii Kanadyjskiej. Dyplom Zasługi może być nadany instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom za ich zasługi dla dobra Polonii Kanadyjskiej.

Par. 4. Złota odznaka może być nadana osobie, która była już odznaczona Odznaka Srebrną i której działalność przyniosła poważne korzyści bądź dla calej Polonii, bądź dla celów i dobra Kongresu Polonii Kanadyjskiej, tudzież osobie, która w wybitny sposób przyczyniła się do szerzenia wśród społeczeństwa kanadyjskiego dorobku kultury polskiej i spopularyzowania jej wartości. Zarząd Główny może uchylić w stosunku do danej osoby, warunek posiadania przez nią Odznaki Srebrnej. Prośba w tym kierunku winna być zawarta w treści wniosku o nadanie Złotej Odznaki.

Par. 5. Srebrna Odznaka może być nadana osobie, której działalność przyniosła poważne korzyści dla Polonii, bądź dla celów i dobra Kongresu Polonii Kanadyjskiej w rejonie Okręgu Kongresu, tudzież osobie, która na terenie Okręgu Kongresu w wybitny sposób przyczyniła się do szerzenia wśród społeczeństwa kanadyjskiego dorobku kultury polskiej i spopularyzowania jej wartości. Srebrna Odznaka może być ponadto przyznana osobie, która przez ciągły okres lat dziesięciu, przez sumienne i wybitne pełnienie obowiązków społecznych przyczyniła się do rozwoju Okręgu 1 wzrostu jego znaczenia.

Par. 6. ‘Brązowa Odznaka może być nadana osobie, która przez swą pracę 1 oddanie przyczyniła się poważnie do rozwoju i wzrostu znaczenia swojej organizacji, która jest członkiem Kongresu.

Par. 7. Dyplom Zasługi może być nadany zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu instytucjom, organizacj om i stowarzyszeniom szczególnie zasłużonym dla dobra Polonii, Kongresu i kultury polskiej.

Par. 8. Celem rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków o nadanie Odznaczeń Honorowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej powołuje się do życia KOMISJĘ ODZNACZEŃ HONOROWYCH KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ, która pełni swe funkcje przez okres kadencji Zarządu Głównego KPK.

Par. 9. Komisja Odznaczeń Honorowych K.P.K. składa się z:
1. przewodniczącego, którym jest z urzędu przewodniczący Rady K.P.K.,
2. sekretarza delegowanego przez Zarząd Główny K.P.K. ze swego grona, który równocześnie jest reprezentantem tegoż Zarządu w Komisji.
3. trzech członków wybranych przez Radę Kongresu ze swego grona, którzy powinni zamieszkiwać w rejonie siedziby przewodniczącego Rady lub blisko niej.
4. trzech zastępców członków wybranych przez Radę K.P.K. ze swego grona.

Par. 10. Obowiązki Komisji:
1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, podpisuje łącznie z Prezesem Zarządu Głównego K.P.K. Dyplom Zasługi i Dyplom Odznaki Honorowej, referuje sprawy Komisji na Radzie i na Walnym Zjeździe, przeprowadza wybory członków i zastępców członków Komisji na posiedzeniu Rady K.P.K. w czasie Walnego Zjazdu.
2. Członkowie Komisji biorą udział w posiedzeniu Komisji i glosują w sprawie przyznania i rodzaju Odznaczenia. Wykonują ponadto zadania specjalne poruczone im przez Komisję.
3. Sekretarz Komisji załatwia bieżącą korespondencję, sporządza protokoły posiedzeń i wykonuje wszelkie inne obowiązki sekretarza. Prowadzi on bieżący rejestr przyznanych Odznaczeń według spisu alfabetycznego oraz rodzaju odznaczenia, oraz administruje Odznakami i Dyplomami.

Par. 11. Do ważności decyzji Komisji wymagane jest glosowanie wszystkich członków osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Przy nadaniu Odznaki Złotej decyzja zapada jednogłośnie, przy nadaniu Odznaki Srebrnej i Brązowej oraz Dyplomu Zasługi decyzja zapada większością głosów. Decyzja jest ostateczna, jednak wnioski odrzucone przez Komisję mogą być, na prośbę wnioskodawcy, przedstawione na Walny Zjazd KPK.

Par. 12. W wypadku, gdy Komisja, po nadaniu Odznaczenia znajdzie się w posiadaniu dowodów, że odznaczony popełnił czyn-sprzeczny z celami Kongresu, względnie działa na szkodę Kongresu lub Polonii, może przedstawić Walnemu Zjazdowi K.P.K. wniosek odpowiednio umotywowany, o anulowanie nadania Odznaczenia.

Par. 13. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej lub Dyplomu Zasługi K.P.K. przedkładają Komisji Odznaczeń Honorowych K.P.K.:  a. Zarząd Główny Kongresu w stosunku do: 1. członków Zarządu Głównego K.P.K. tak obecnie urzędującego jaki poprzednich, 2. organizacji nie wchodzących w skład Okręgu K.P.K., 3. osób nie będących członkami Polonii kanadyjskiej. b. Zarząd Okręgu K.P.K. w stosunku do wszystkich organizacji, wchodzących w skład Okręgu i ich członków oraz w stosunku do członków Zarządu Okręgu obecnie urzędującego jak i poprzednich.

Par. 14. Wniosek o odznaczenie powinien być przygotowany ściśle według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek po zaopiniowaniu przez właściwy organ, ma być przesiany lub doręczony bezpośrednio przewodniczącemu Komisji tak, aby otrzymał on ten wniosek co najmniej na cztery tygodnie przed datą, na którą wnioskodawca pragnie otrzymać decyzje.

Par. 15. W wypadku nagłym i wyjątkowym Zarząd Główny Kongresu ma prawo w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Odznaczeń Honorowych K.P.K. nadać odznaczenie Honorowe Kongresu. Komisja Odznaczeń Honorowych K.P.K. rejestruje takie nadanie na swym najbliższym posiedzeniu.

Par. 16. Ustanawia się dzień obchodu rocznicy Konstytucji 3-go Maja oraz 11-ty Listopad- dzień odrodzenia Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako daty uroczystego wręczenia Odznaczeń Honorowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zarząd Główny może w wyjątkowych wypadkach zezwolić na wręczenie Odznak Honorowych w innych dniach.

Par.17. Wręczenia Odznaczeń Honorowych K.P.K. dokonuje uroczyście Prezes Zarządu Głównego K.P.K., który może upoważnić imiennie inną osobę do dokonania tego aktu.

Par. 18. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.