Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Główny KPK 27 czerwca 2022
_________________________________________________________
REGULAMIN ODZNACZEŃ HONOROWYCH
KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ

Wstęp: Ocena zasług osoby proponowanej do Honorowego Odznaczenia Kongresu Polonii Kanadyjskiej
winna być skrupulatna. Bez względu na rodzaj Odznaczenia i jego kategorię, odznaczenie KPK należy
nadawać po starannym i uważnym rozpatrzeniu wniosku, aby nie spowodować obniżenia jego powagi i
znaczenia.

Par. 1.
W celu rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o nadanie odznaczeń Honorowych Kongresu
Polonii Kanadyjskiej powołuje się KOMISJĘ ODZNACZEŃ HONOROWYCH
KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ, która pełni swą funkcję przez okres kadencji
Zarządu Głównego KPK. (wg. 11.04 statutu KPK)
Par. 2. Nadawanie Odznaczeń Honorowych
a. Odznaczenia są nadawane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem
zaleceń Statutu KPK (2014) Rozdziału XI, Artykułu 11.04 tzw. General Operating By-law
No. 10.
b. Odznaka Honorowa KPK może być nadana osobom szczególnie zasłużonym dla dobra
Polonii Kanadyjskiej. Odznaka Honorowa może być nadana w danej klasie tej samej osobie
tylko jeden raz. Ta sama osoba nie może być odznaczona Odznaką Honorową wyższej klasy
przed upływem minimum trzech (3) lat od ostatniego odznaczenia. Podstawą do przyznania
Odznaki wyższej klasy są wyłącznie osiągnięcia osoby w okresie od czasu przyznania
ostatniego odznaczenia.
c. Dyplom Zasługi może być nadany kilkakrotnie instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom
za ich zasługi dla dobra Polonii kanadyjskiej, ale nie wcześniej niż przed upływem trzech (3)
lat od poprzedniego wyróżnienia.
Par. 3. Odznaczenia Honorowe KPK są następujące:
a. Złota Odznaka Honorowa KPK;
b. Srebrna Odznaka Honorowa KPK;
c. Brązowa Odznaka Honorowa KPK;
d. Dyplom Zasługi KPK.
Par. 4. Złota Odznaka
a. Złota Odznaka może być nadana osobie, która była już odznaczona Srebrną Odznaką i której
działalność przyniosła znaczące korzyści dla całej Polonii jak i dla dobra Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, jak również osobie, która w wybitny sposób przyczyniła się do szerzenia
wśród społeczeństwa kanadyjskiego dorobku kultury polskiej i popularyzowania jej wartości.

b. Zarząd Główny KPK może uchylić warunek posiadania przez daną osobę Odznaki Srebrnej
po udokumentowaniu wniosku o nadanie Złotej Odznaki.
Par. 5. Srebrna Odznaka
a. Srebrna Odznaka może być nadana osobie, której działalność przyniosła zauważalne
korzyści dla Polonii jak i dla dobra Kongresu Polonii Kanadyjskiej w rejonie Okręgu
Kongresu, jak również osobie, która na terenie Okręgu Kongresu w znaczącym stopniu
przyczyniła się do szerzenia wśród społeczeństwa kanadyjskiego dorobku kultury polskiej i
popularyzowania jej wartości.
Par. 6. Brązowa Odznaka
Brązowa Odznaka może być nadana osobie, która przez ciągły okres minimum pięciu (5) lat swą
pracą i oddaniem przyczyniła się do podniesienia rangi swojej organizacji będącej członkiem
Kongresu.
Par. 7. Dyplom Zasługi
Dyplom Zasługi może być nadany instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom szczególnie
zasłużonym dla dobra Polonii i kultury polskiej.

Par. 8. Skład i mianowanie Komisji Odznaczeń:
Przewodniczący(a) Rady KPK z urzędu przewodniczy Komisji Odznaczeń Honorowych.
Członkowie Komisji i zastępcy zostają wybrani na zebraniu Rady Kongresu odbywającym się w
przeddzień Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KPK.

Par. 9. Obowiązki Komisji Odznaczeń:
Stosuje się pkt. 11.04.(b) statutu KPK.
Dodatkowo, w szczególności:
a. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,
podpisuje łącznie z Prezesem ZG KPK Dyplom Odznaki Honorowej i Dyplom Zasługi,
referuje sprawy Komisji na zebraniu Rady i na Walnym Zjeździe, przeprowadza wybory
sekretarza, członków i zastępców członków Komisji Odznaczeń na posiedzeniu Rady KPK w
przeddzień Walnego Zjazdu Wyborczego KPK.
b. Przewodniczący Komisji lub osoba przezeń upoważniona, przesyła wnioski do członków
Komisji po uprzednim zweryfikowaniu odznaczeń, załatwia bieżącą korespondencję,
przesyła decyzję Komisji o wnioskach odznaczeń lub dyplomów honorowych do sekretariatu
ZG KPK, sporządza protokoły posiedzeń, prowadzi na bieżąco rejestr przyznawanych i
odrzuconych odznaczeń i dyplomów.
c. Członkowie Komisji rozpatrują wnioski w ciągu dwóch (2) tygodni po ich otrzymaniu od
Przewodniczącego Komisji. Łączny czas rozpatrywania wniosków nie powinien przekraczać
czterech (4) tygodni od wpłynięcia do Przewodniczącego Komisji.

d. Sekretariat biura ZG KPK administruje Odznaczeniami i Dyplomami, jest odpowiedzialny za
przygotowanie dyplomów oraz przesłanie Odznaczeń wnioskodawcom.
e. Przewodniczący Komisji Odznaczeń przekazuje / przesyła decyzję Komisji o wnioskach
odznaczeń lub dyplomów honorowych do sekretariatu ZG KPK w ciągu jednego (1) tygodnia
od rozpatrzenia wniosku.
Par. 10. Decyzje Komisji Odznaczeń
a. Decyzja Komisji Odznaczeń zapada w głosowaniu wg. uznania Komisji. Przy nadaniu Złotej
Odznaki wymagana jest decyzja jednogłośna. Przy nadaniu Odznaki Srebrnej i Brązowej
oraz Dyplomu Zasługi decyzja zapada większością głosów.
b. Decyzja Komisji jest ostateczna. Jednak wnioski odrzucone przez Komisję mogą być po
upływie minimum jednego roku ponownie złożone na prośbę wnioskodawcy i przedstawione
przez Przewodniczącego Komisji na zebraniu ZG KPK.

Par.11.
a. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach, prawo przyznawania odznaczeń honorowych KPK
posiada także ZG KPK, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Odznaczeń.
b. W takim przypadku Zarząd Główny identyfikuje pilną sprawę i podejmuje decyzję o
przyznaniu odznaczenia, nie przekazując już wniosku o nadanie tego odznaczenia do
Komisji Odznaczeń Honorowych. Komisja rejestruje takie wyjątkowe nadanie
odznaczenia na swym najbliższym posiedzeniu.
Par. 12. Anulowanie Odznaczenia
W przypadku, gdy Komisja, już po nadaniu Odznaczenia, uzyska dowody, że działanie
odznaczonego jest niezgodne z celami Kongresu, względnie działa na szkodę Kongresu lub
Polonii, może przedstawić Walnemu Zjazdowi KPK odpowiednio umotywowany wniosek o
anulowanie nadanego Odznaczenia.
Głosowanie nad wnioskiem Komisji następuje na najbliższym terminowo Walnym Zjeździe
KPK.
Par. 13. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej lub Dyplomu Zasługi KPK przedkładają
Komisji Odznaczeń Honorowych:
a. Zarząd Główny Kongresu w stosunku do:
1. członków obecnego Zarządu Głównego KPK,
2. osób nie będących członkami Polonii kanadyjskiej,
3. osób z Polonii kanadyjskiej nie należących do organizacji zrzeszonej w KPK,
4. organizacji nie wchodzących w skład Okręgu KPK.
b. Zarząd Okręgu KPK w stosunku do:
1. członków obecnego Zarządu Okręgu,
2. członków organizacji wchodzących w skład danego Okręgu,

3. organizacji wchodzących w skład danego Okręgu.
c. Zarząd Główny Organizacji Centralnej KPK w stosunku do:
1. członków oddziału terenowego danej organizacji kongresowej zrzeszonej w
organizacji centralnej KPK, bez względu na przynależność okręgową;
2. oddziału terenowego danej organizacji
d. Wnioski nie mogą być składane do Komisji Odznaczeń przez poszczególne organizacje
(za wyjątkiem Organizacji Centralnych KPK) lub osoby prywatne.
Par. 14. 1.
a. Wniosek o odznaczenie powinien być przygotowany ściśle według wzoru, który stanowi
załącznik do obecnego Regulaminu;
b. Szczegółowy opis przebiegu pracy społecznej musi być oddzielnie dołączony do
wniosku;
c. Wniosek, po odpowiednim zaopiniowaniu przez Zarząd Główny [par.13(a)], Zarząd
Okręgu [par.13(b)] lub Zarząd Główny Organizacji Centralnej KPK [par.13 (c)] i
podpisany przez Prezesa lub pierwszego Wiceprezesa stosownych zarządów zostaje
przesłany bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Odznaczeń nie później niż dwa
(2) miesiące przed dniem, w którym wnioskodawca pragnie wręczyć odznaczenie.
2. Po decyzji Komisji Odznaczeń o przyznaniu odznaczenia, Sekretariat ZG KPK sporządza i
przesyła do organizacji wnioskującej rachunek za pokrycie kosztów przyznanych odznak.
Par. 15. Wręczenia Odznaczeń
a. Niniejszy Regulamin sugeruje dni obchodu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz
Narodowego Święta Niepodległości 11-tego listopada jako stosownych dat uroczystego
wręczenia Odznaczeń Honorowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej;
b. Jednakże Zarządy Okręgów KPK i Zarządy Organizacji Centralnych KPK mogą
samodzielnie zdecydować o wręczeniu Odznaczeń Honorowych KPK przy okazji obchodów
innych ważnych lokalnych uroczystości lub rocznic;
c. Wręczenia Odznaczeń Honorowych KPK dokonuje Prezes Zarządu Głównego lub Prezesi
Okręgów lub osoby przez nich upoważnione.

Par. 16.
Regulamin niniejszy jest uzupełnieniem obecnego Statutu KPK i obowiązuje z dniem
zatwierdzenia przez ZG KPK, 27 czerwca 2022.
______________________________________________________________________________