Par. 1. Zadania i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej Kongresu nazywanej poniżej Komisji, określone są w paragrafie 39 pkt. 1 Statutu KPK, a skład i sprawa jej kosztów w paragrafach 40 oraz 41 Statutu KPK.

Par. 2. a. Przewodniczący Komisji oraz jej członkowie i ich zastępcy wybierani są przez Walny Zjazd Kongresu na okres kadencji Zarządu Głównego (dwa lata).  b. Przewodniczącego Komisji wybiera Walny Zjazd w osobnym glosowaniu.

Par. 3. a. W wypadku, gdy w czasie kadencji miejsce członka Komisji zostaje opróżnione czasowo lub na stałe, przewodniczący Komisji powołuje na jego miej sce jednego z zastępców, b. W wypadku opróżnienia w czasie kadencji stanowiska przewodniczącego, członkowie Komisji wybierają spośród siebie jego zastępcę oraz powołują jednego z zastępców na członka Komisji.

Par. 4. Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest:
1. sprawdzić księgi kasowe Zarządu Głównego Kongresu i jego gospodarkę co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kadencji. Wyniki swego badania i uwagi przedstawić na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego oraz przestać odpis przewodniczącemu Rady K.P.K.
2. przed zwyczajnym Walnym Zjazdem Kongresu przygotować:
i. pisemne sprawozdanie i swoje uwagi z badania ksiąg kasowych i gospodarki Zarządu Głównego Kongresu za okres całej kadencji,
ii. wniosek na Walny Zjazd w przedmiocie udzielenia temuż Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie Komisji powinno być sporządzone na piśmie iwysłane łącznie ze sprawozdaniem skarbnika generalnego do wszystkich Okręgów i organizacji członkowskich Kongresu conajmniej na trzy tygodnie przed datą zwyczajnego Walnego Zjazdu, oraz doręczone członkom ustępującego Zarządu. Oryginał sprawozdania Komisji wraz ze sprawozdaniem skarbnika generalnego winien być doręczony przewodniczącemu Walnego Zjazdu.

Par. 5. Przewodniczący Komisji lub jeden z członków przez niego upoważniony, bierze udział w zebraniach Zarządu Głównego Kongresu z głosem doradczymi prawem stawiania wniosków w sprawach finansowych i gospodarczych oraz w sprawach z nimi związanych.

Par. 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.