Par. 1. Ukonstytuowanie się Walnego Zjazdu następuje przez:
1. wybór Prezydium Walnego Zjazdu,
2. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Weryfikacyjnej co do ilości i prawidłowości reprezentowanych na W. Zjeździe głosów,
3. stwierdzenie przez Prezydium W. Zjazdu quorum wymaganego przez Statut Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Par. 2. W skład Prezydium W. Zjazdu wchodzą:
1. przewodniczący,
2. wice-przewodniczący,
3. dwóch lub więcej assesorów,
4. sekretarz,
5. zastępca sekretarza. Przewodniczący, wice-przewodniczący oraz asesorowie muszą być delegatami na Walny Zjazd.

Par. 3. a. Przewodniczący przy pomocy członków Prezydium, kieruje obradami W. Zjazdu i ma władzę porządkową w stosunku do każdego uczestnika W. Zjazdu i innych osób

1. o becnych na sali obrad.
2. Przewodniczący ma prawo upomnieć mówcę, gdy mówi nie na temat lub w sposób nieparlamentarny, a po trzykrotnym daremnym upomnieniu może mu odebrać glos.
3. Przewodniczący ma prawo usunąć z sali obrad do końca sesji, a w wypadku jaskrawego naruszenia dyscypliny zjazdowej, do końca
4. Zjazdu każdą osobę i każdego członka W. Zjazdu, który nie zastosował się do porządkowego zarządzenia przewodniczącego, lub w inny sposób utrudnia względnie uniemożliwia obrady.

b. Od postanowienia przewodniczącego służy odwołanie do Plenum Zjazdu.

Par. 4. Wice-przewodniczący lub jeden z jego assesorów zastępuje, w razie potrzeby, przewodniczącego w wykonywaniu jego funkcji.

Par. 5. Przewodniczący wraz z sekretarzem odpowiadają za sporządzenie protokołu z obrad W. Zjazdu. Protokół, podpisany przez przewodniczącego !sekretarza. powinien być doręczony Zarządowi Głównemu Kongresu Polonii Kanadyjskiej najpóźniej w dwa miesiące po zamknięciu Walnego Zjazdu.

Par. 6. Wszystkie Komisje zjazdowe powoływane są przez plenum Zjazdu.

Par. 7. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się:
1. na plenum,
2. w komisjach.

Par. 8. Obrady W. Zjazdu są jawne. Walny Zjazd może większością głosów uchwalić obrady tajne nad określonymi sprawami. W tym wypadku na sali obrad mogą być, do czasu zakończenia tajności obrad, obecne tylko osoby wymienione w par. 22 Statutu K.P.K.

Par. 9. Wnioski (projekty uchwal) dzielą się na merytoryczne oraz formalne:
1. wnioski merytoryczne są te, które rozstrzygają wszelkie sprawy, dla których W. Zjazd został zwołany.
2. wnioski formalne są te wszystkie, które dotyczą sposobu i wymogów prawnych obradowania.

Par. 10. Wnioski merytoryczne, jeśli są poparte co najmniej przez jednego delegata są dyskutowane i uchwalane w kolejności przewidzianych porządkiem obrad tematów, a w poszczególnych punktach obrad w kolejności zgłaszania.

Ustalenie kolejności obrad nad wnioskami należy do przewodniczącego.

Par. 11. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zapisania sięna listę mówców w danej sprawie, o ile Statut KPK lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej. Glos w sprawie formalnej (par. 9b) otrzymuje się poza koleją mówców.

Par. 12. Wnioski merytoryczne muszą być zgłaszane na piśmie oraz zaopatrzone data i podpisem wnioskodawcy.

Par. 13. 0 ile w jednej i tej samej sprawie zgłoszono więcej niż jeden wniosek merytoryczny, wykluczające się w całości lub w części, przewodniczący uznaje jeden z nich za wniosek główny, a pozostałe za poprawki.

Par. 14. Przewodniczący, kierując się celowością obrad, może zarządzić odrębną dyskusję nad każdą poprawką.

Par.15. Poprawki powinny być przegłosowane przed wnioskiem głównym, po ich uszeregowaniu przez przewodniczącego, poczynając od najbardziej krańcowego.

Par. 16. W wypadku odrzucenia poprawek, wniosek główny przechodzi pod głosowanie w oryginalnym brzmieniu.

Par.17. Po przyjęciu jednej lub więcej poprawek, wniosek główny przechodzi pod głosowanie w brzmieniu uwzględniającym te poprawki. Po uchwaleniu tak sformułowanego Wniosku, poprawka lub poprawki poprzednio przyjęte nabierają moc uchwały wraz z całością wniosku.

Par. 18. Najważniejsze wnioski formalne są następujące:
1. o przystąpienie do natychmiastowego glosowania,
2. o zamknięcie listy mówców,
3. o ograniczenie czasu przemówień,
4. o wybór mówców generalnych,
5. o odesłanie do Komisji,
6. o zdjęcie z porządku obrad,
7. o zmianę porządku obrad,
8. o uznanie wniosku za nagły,
9. o zarządzenie tajnych obrad (par.8),
10. o votum nieufności dla przewodniczącego.

Par. 19. Po uchwaleniu wniosku o przystąpienie do natychmiastowego głosowania, przewodniczący zarządza glosowanie wniosku z pominięciem zapisanych mówców.

Par. 20. Po uchwaleniu wniosku o zamknięcie listy mówców, w dyskusji nad wnioskiem merytorycznym, mogą przemawiać tylko osoby, które przed zgłoszeniem wniosku formalnego zapisane były na listę mówców.

Par. 21. Wniosek o ograniczenie czasu przemówień musi określać ilość minut dozwoloną każdemu mówcy na określony wnioskiem merytorycznym temat.

Par. 22. Po uchwaleniu wniosku o wybór mówców generalnych w dyskusji nad wnioskiem merytorycznym, glos otrzymują tylko mówcy generalni, jeden “za” i jeden “przeciwko’ wnioskowi merytorycznemu.  Mówcy generalni wybierani są przez grupy zapisanych do głosu “za” i “przeciw” ze swojego grona. Gdy wymienieni wyboru nie dokonają, mówców generalnych wyznaczy przewodniczący.

Par. 23. a. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wnioski formalne i wnioski uznane za nagłe nie mogą być odesłane do Komisji.  b. Po uchwaleniu wniosku o odesłanie do Komisji, określony wniosek merytoryczny lub cala dana sprawa schodzi z porządku obrad plenum do chwili przedstawienia jej ponownie przez właściwą Komisję.

Par. 24. Po uchwaleniu wniosku o zdjęcie z porządku obrad, wniosek merytoryczny lub cala dana sprawa schodzi całkowicie z porządku obrad W. Zjazdu.

Par. 25. Wniosek formalny o zmianę przyjętego porządku obrad można zgłosić tylko po wyczerpaniu jednego punktu obrad, a przed przystąpieniem do następnego. Zmieniony porządek obrad obowiązuje z chwilą uchwalenia.

Par. 26. Po uchwaleniu wniosku o uznanie wniosku merytorycznego lub całej sprawy za nagłą, dotychczasowa dyskusja zostaje przerwana, a pod obrady wchodzi sprawa uznana za naglą, do czasu jej załatwienia.

Par. 27. W wypadku uchwalenia wniosku o tajności obrad, przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez wszystkie osoby nie wymienione w par. 22 Statutu K.P.K.

Par. 28. Wniosek formalny o votum nieufności dla przewodniczącego ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. W razie zgłoszenia tego wniosku przewodnictwo obejmuje czasowo wice-przewodniczący lub jeden z asesorów. Po odrzuceniu wniosku przewodniczący powraca do swoich funkcji. Po uchwaleniu votum nieufności następuje niezwłocznie wybór nowego przewodniczącego.

Par. 29. W dyskusji nad wnioskiem formalnym może zabrać głos tylko jeden mówca “za” z reguły wnioskodawca i jeden mówca “przeciw”. Każcie przemówienie nie może trwać dłużej niż trzy minuty.

Par. 30. Wszystkie głosowania na Walnym Zjeździe odbywają się w zasadzie jawnie, przez podniesienie rąk z kartkami-mandatami zjazdowymi.

Par. 31. a. Przewodniczący zarządza najpierw przeliczenie głosów “za”, następnie “przeciw”, na końcu wstrzymujących się od glosowania i ogłasza wynik.  b. Przy obliczaniu wyników glosowania nie uwzględnia się “glosów wstrzymujących się” względnie kartek nie wypełnionych (białych) przy glosowaniu tajnym.

Par. 32. a. W wypadku oczywistej przewagi głosów “za” lub “przeciw” przewodniczący może poprzestać na stwierdzeniu większości wzrokowo.  b. W wypadku, kiedy w jawnym glosowaniu zachodzi równość głosów wniosek upada chyba, że przewodniczący przeważy glosowanie oddając dodatkowy glos za wnioskiem.

Par. 33. a. Wybory do władz Kongresu Poloru’ Kanadyjskiej są jawne, chyba że jest więcej niż jeden kandydat na dane stanowisko. W tym wypadku glosowanie jest tajne.  b. Glosowanie w sprawach personalnych, na żądanie zainteresowanego odbywa się tajnie.

Par. 34. Delegaci mogą na Walnym Zjeździe przedstawić inne niż Komisja Nominacyjna, kandydatury na prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tym, że kandydatura na prezesa musi być poparta przez co najmniej pięciu innych delegatów.

Par. 35. Jeżeli na daną funkcję w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Spraw Spornych, jest prawnie zgłoszonych dwóch kandydatów (kandydatek) wybranym zostaje ten, który uzyska większość głosów. Jeżeli jest więcej niż dwóch kandydatów (kandydatek) i żaden z nich nie uzyska takiej większości, odpada kandydat (kandydatka), który uzyskał najmniejszą ilość głosów i odbywa się następne glosowanie aż jeden z nich uzyska większość głosów.

Par. 36. Przewodniczący może udzielić głosu:
1. gościom honorowym lub gospodarzowi Zjazdu dla wygłoszenia krótkich przemówień,
2. rzeczoznawcom zaproszonym przez Zarząd Główny lub Walny Zjazd dla zreferowania specjalnego problemu.

Par. 37. Komisje obradują według zasad niniejszego regulaminu z tym, że przewodniczący Komisji może zezwolić na bardziej swobodną dyskusję, jeżeli czas na to pozwała.

Par. 38. Komisje obradują pod kierownictwem wybranych przez plenum lub przez samą Komisję: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.

Par. 39. Komisja przed powzięciem decyzji w każdej rozważanej sprawie wysłuchuje w miarę możności opinii przedstawiciela dotychczasowego Zarządu Głównego K.P.K.

Par. 40. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów. Każdy członek Komisji w jej obradach posiada tylko jeden głos niezależnie od liczby głosów posiadanych pełnomocnictw zjazdowych.

Par. 41. Wnioski Komisji referuje na plenum Walnego Zjazdu jej przedstawiciel (w zasadzie przewodniczący Komisji), składając na piśmie tekst tych wniosków do Prezydium Walnego Zjazdu.

Par. 42. Prezydium Walnego Zjazdu może dopuścić do przedsta wienia na plenum wniosków mniejszości Komisji.

Par. 43. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.