Wstęp: W regulaminie niniejszym Rada Kongresu Polonii Kanadyjskiej nazywana będzie Rada, Zarząd Główny Kongresu Polonij Kanadyjskiej Zarząd, zaś Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Walny Zjazd. Skład Rady jest ustalony w par. 25, a jej prawa i obowiązki w par. 26 Statutu Kongresu.

Par. 1.
1. Na zebraniu Rady, zwołanym w terminie zwyczajnego Walnego Zjazdu, Rada wybiera przewodniczącego Rady i jego zastępcę spośród członków Rady (par.25 Statutu K.P.K.)
2. Zastępca członka Rady, który, zgodnie z przepisem paragrafu 25 Statutu K.P.K. brał udział w Radzie, pozostaje członkiem Rady do końca jej kadencji tj. do zebrania wyborczego (punkt a. wyżej). Nie może on zostać wcześniej odwołany przez swoją organizację i zastąpiony inną osobą, chyba w razie jego śmierci lub choroby uniemożliwiającej mu uczestnictwo w Radzie.

Par. 2. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej K.P.K. z głosem doradczym i prawem stawiania wniosków.

Par. 3. Przewodniczący Rady zwołuj e posiedzenie Rady przynajmniej raz na kadencję oprócz posiedzenia w czasie zwyczajnego Walnego Zjazdu:
1. z własnej inicjatywy lecz w porozumieniu z Zarządem,
2. na żądanie 1/3 członków Rady,
3. na żądanie Zarządu Głównego Kongresu. Miejsce i czas posiedzenia Rady określa przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem.

Par. 4. Przewodniczący Rady lub jego zastępca prowadzi posiedzenie Rady według Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu. Przewodniczący posiedzenia może zezwolić na bardziej swobodną dyskusję, jeżeli czas na to pozwala i jeśli uzna to za celowe.

Par. 5. Członek Rady Kongresu może posiadać glosy innych członków Rady jednak nie więcej niż dwa (oprócz własnego). Upoważnienia muszą być na piśmie. Przewodniczący Rady weryfikuje przed każdym zebraniem, listę członków Rady sporządzoną i dostarczoną mu przez sekretariat Zarządu.

Par. 6. Rada w czasie posiedzenia odbywającego się w terminie zwyczajnego Walnego Zjazdu, wybiera spośród siebie:
1 . trzech członków i trzech zastępców czlonków Komisji Odznaczeń Honorowych K.P.K., 2 dwóch członków Komisji Nominacyjnej spośród Organizacji Centralnych (paragraf 25 punkt 1. Statutu Kongresu). Przewodniczący Rady Kongresu jest z urzędu przewodniczącym Komisji Odznaczeń Honorowych i Komisji Nominacyjnej Kongresu.

Par. 7.
1. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz, sporządza protokół, który winien wymieniać datę i miejsce posiedzenia, nazwiska obecnych członków Rady i innych osób, oraz dokładne brzmienie uchwał.
2. Na początku każdego posiedzenia Rady odczytany jest (lub uznany za odczytany) protokół z poprzedniego posiedzenia. Zgłoszone poprawki, które nie mają sprzeciwu, są przyjęte automatycznie, w przeciwnym razie są głosowane. Gdy nie ma poprawek, lub zgłoszone poprawki są już załatwione, przewodniccy ogłasza protokół za zatwierdzony.
3. Odpis protokołu posiedzenia Rady przesylany jest wszystkim członkom Rady, prezesowi Zarządu Głównego oraz przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Kongresu.

Par. 8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.