W dniu 15 października 2022 r. delegaci na XLVII Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej jednogłośnie przyjęli Uchwałę Zjazdową:

“XLVII Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej popiera domaganie sie przez Polske od panstwa niemieckiego odszkodowan za szkody wyrzadzone Polsce w w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z Raportem o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, opracowanego przez parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i opublikowanego w dniu 1 września 2022 roku.”

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945